• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Dârül-islâm


  DÂRÜ`L-ISLÂM

  Islâmî hükümlerin tam anlamıyla uygulandığı ve başında halifenin bulunduğu devlet; Islâm yurduna Dârü`L-Islâm denir.

  Dâr, lügatte ev, bina, belde, ülke anlamında kullanılır. Istılah olarak "dâr", bir idarecinin hâkimiyeti altında bulunan ülke anlamında kullanılmaktadır. Ancak Islâm hukukçuları bu ülkenin niteliğini belirlerken en önemli etken olarak ülkenin başında bulunan yönetici ile yönetim şeklini göz önünde bulundurmuşlardır.

  Bir devletteki yönetim ve egemenlik şekli o ülkenin müslüman bir ülke olup olmadığını belirlemektedir. Islâmî açıdan bunu incelerken bu noktadan hareket etmek gerekir.

  Kur`ân-ı Kerim`de dâru`l-Islâm ve dâru`l-harp* tabirleri geçmemektedir. Hadislerde ise Dâru`l-harp`te hadler uygulanmaz ve Dâru`l harp`te müslüman ve harbî arasında faiz yoktur şeklinde geçmektedir. (Ibn Kudâme, El Muğnî, Riyad 1981, IV, 45-46) Ancak Imam Zeylaî bu hadislerin garib olduklarını kaydetmektedir. (Zeylaî, Nesbûr-Raye, III, 343). Dikkat edersek burada yalnız dâru`l harp tabiri kullanılmakta olup, "dâru`l-Islâm" tabiri ise daha sonraları Islâm hukukçuları tarafından, buna karşıt` bir tabir olarak kullanılmıştır.

  Fıkıh kaynaklarında bu konu işlenirken Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Islâm`ın uygulandığı Medine için "dâru`l-Islâm" ve diğer yerler için "dâru`l-harp" tabirlerinin kullanılmadığı belirtilmektedir.

  Islâm devletinin sınırları genişleyip daha geniş coğrafyalara yayılarak çok değişik devlet ve yönetimlerle karşılaşılınca, ister istemez Islâm devletinin durumunu ve hukukî statüsünü ismen diğerlerinden ayırmak icab etti.

  Fâkihler, dâru`l-Islâm`ı tarif ederken;

  1) "Islâm hukukunun açıkça uygulandığı ve müslümanların Islâmî hükümleri uygulama imkânını bulabildikleri,"

  2) "Müslümanların idare ve hâkimiyetleri altında bulunan,"

  3) "Müslümanların devlet başkanının yönetimini sürdürdüğü yerlere dâru`l-Islâm; buna mukabıl kâfirlerin devlet başkanlarının emir ve yönetiminin yürürlükte olduğu yere ise dâru`l-harp demişlerdir." (Ahmed Özel, Islâm Hukukunda Ülke Kavramı, Istanbul 1982, 76)

  Islâm ümmetinin vatanı, Allah`ın mülkü olan yeryüzünün tamamıdır:

  "Göklerin ve yerin mülkü Allah`ındır." Yeryüzünün sahipleri ise Allah`a inanan müslümanlardır.

  "Allah sizden, iman edip iyi amel işleyenlere: "Onlardan öncekileri nasıl hükümrân kıldıysa, onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının ardından kendilerini (tam) bir güvene erdirecektir." (diye) va`detti." (en-Nur, 24/55) ve:

  "Andolsun Tevrat`tan sonra Zebur`da da: -Yeryüzüne mutlaka iyi kullarım vâris olacak (bu yer onların eline geçecek) diye yazmıştık. " (el-Enbiyâ, 21/105).

  Bu âyetler muvacehesinde Cenâb-ı Hak, yeryüzünün tamamına sahip olma hakkını mü`minlere tanımıştır. Ancak bu şekilde yeryüzünün tamamı onlara vatan olabilir. Bu hakkıelde etmeyi de Allah, müslümanlara bir görev olarak vermiştir:

  "Ey iman edenler, kâfirlerden size yakın bulunanlarla savaşın (onlar) sizde (kendilerine karşı) bir sertlik (ve Şiddet) bulsunlar. Biliniz ki, Allah, takva sahipleriyle beraberdir." (et-Tevbe, 9/123).

  "Fitneden eser kalmayıncaya ve din tamamen Allah`ın oluncaya kadar (o müşriklerle) savaşın, eğer (savaştan ve küfürden) vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur." (el-Bakara, 2/191).

  Yeryüzünün hâkimiyeti yalnız ve yalnız Allah`a mahsustur.

  Hiçbir ferd, hiçbir aile, hiçbir hânedan ve hiçbir meclis veya parti ve hâkimiyeti ele geçiremez. Bu hâkimiyet Allah`ın dışında bir otoriteye verildiği takdirde mutlaka yeryüzünde fitne başlar. Çünkü yeryüzünün hâkimiyetini ele geçiren kişi veya zümre, bu otoriteyi kendi lehlerine ve diğer insanların aleyhlerine kullanacaklardır. Böyle bir durumda da fitne ve zulüm kaçınılmazdır. Işte yeryüzü hâkimiyeti Allah`a verilmedikçe fitne var demektir. Şayet yeryüzünde Allah`ın emirleri uygulanmaya konursa, o zaman fitne kalkmış ve din yalnız Allah`ın olmuştur denebilir. İslam`ın yeryüzünde uygulanması adaletin ve emniyetin sağlanması demektir.

  Cenâb-ı Allah bu konuda bize bir vaatte bulunmuştur. Bunun için geleceğe hep ümitle bakıyor ve bunun tahakkukunu bekliyoruz:

  "O, Rasûlünü hidâyetle ve hak dinle gönderdi ki (Allah`a)ortak koşanlar hoşlanmasa da o (hak di)ni bütün din(ler)in üstüne çıkarşın. " (et-Tevbe, 9/33).

  Işte bu âyete baktığımızda, İslam`ın ve Allah hâkimiyetinin bütün yeryüzünü kuşatacağı ve Islâm şeriatının her tarafta söz sahibi olacağı görülmektedir. Işte o zaman yeryüzünün tamamı müslümanların vatanı, yani dâru`l-Islâm olacak ve ancak bununla müslümanlar tam bir güven ve huzur ortamına kavuşabileceklerdir.

  Bu duruma göre dünya, "dâru`l-Islâm ve dâru`l-harp" diye ikiye ayrılmaktadır. Dâru`l-Islâm adını alan yerlerin gerçekten dâru`l-Islam olabilmesi için orada Islâm hukukunun eksiksiz olarak uygulanması gerekmektedir. Burada tek ölçü yönetim şeklıdır. Islam`ın getirdiği vahiy nizamının bütün hükümleriyle uygulandığı yer dâru`l-Islam`dır. Buna göre dâru`l Islâm`da oturan insanlar ister müslüman olsun ister olmasın neticeyi etkilemez. Islam devlet başkanının otoriteşinin geçerli olup da Kur`ân hükümlerinin uygulandığı coğrafya üzerinde yaşayan insanlar, müslüman değil de kitabî olsalar yine orasıdâru`l-Islâm sayılır.

  Şafiîlere göre ise dâru`l-Islâm, müslümanların ikâmet ettikleri yerler ile müslümanların fethedip gayr-i müslim olan sakınlerinin cizye vererek oturdukları yerlerdir. Ayrıca önceleri müslümanların oturdukları, ancak daha sonra kâfirlerin hâkimiyetleri altına giren yerler de dâru`l-Islâm`dır. Buna göre, İslam`ın ve müslümanların bir defa ele geçirip bir müddet dahi olsa hâkimiyetlerinde bulundurdukları yerler dâru`l-Islâm`dır. Müslümanların hiç bir zaman hâkimiyetlerine girmemiş yerler ise dâru`l-harp`tir. (Ö. N. Bilmen, Hukuk-ı Islamiye Kamusu, III, 369-371).

  Bundan maksat, müslümanların elinden çıkıp kâfir yönetimlerin hâkimiyetleri altına alınan ve kâfirler tarafından işgal edilmiş olan yerleri tekrar İslam`ın hâkimiyet alanına almaktır. Şafiîler, eskiden müslümanların olan ülkelerin yeniden fethedilmesi hususunda, oraların dâru`l-Islâm olmaktan çıkmadıklarını ve bunların mutlaka tekrar geri alınmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.

  Dâru`l-Islâm`da "Hüküm, Allah`dan başkasının değildir.

  " (Yusuf, 12/40), Teşri` hakkıne bir hükümdarın, ne bir âilenin, ne bir zümrenin, ne de bir meclisin elindedir. Teşri sadece Allah`ın hakkıdır. Vahy-i gayr-i metlûvv olan sünnet de, aynı zamanda bir teşrî`dir. Hz. Peygamberin uygulamaları da Kur`ânî nâsları açıklayan teşrî`lerdir.

  Islâm hukukçularının yaptıkları bu tariflere göre bir coğrafyanın siyasî, ekonomik, idarî ve hukuk nizamı Îslâmî esaslara göre düzenlendiği takdirde orasıdâru`l-Islâm`dır. Böyle bir yerde yaşama, yürütme ve yargı yetkileri müslümanların elinde olmalı ve herşey Allah`ın emrettiği esaslar dahilinde yürütülmelidir. Dâru`l-harp ise, İslam`ın ve müslümanların yaşama, yürütme ve yargı yetkilerinin asla söz konusu edilmediği yerdir.

  Dâru`l-Islâm`da yaşama: Islâm`a göre kanun koyma yani teşrî (yaşama) yetkisi, yalnız Allah`ın elinde ve insiyatıfindedir. Teşri hakkıne bir hükümdara ne bir aileye, ne bir zümreye ne de bir meclise verilemez. Teşrî`, sadece Allah`ın hakkıdır. Bu yaşama hakkının Allah`dan alınıp da O`nun dışında başka bir otoriteye devredildiği bir ülke dâru`l-Islâm olamaz. Çünkü böyle bir yerde insanların yönetimini sağlayan en mühim otorite olan teşrî, Allah`dan başkası tarafından gaspedilmiştir. Bu sebeple oraşiartık müslümanların hâkimiyeti altında değildir. Dolayısıyla orasıdâru`l-Islâm olamaz.

  Dâru`l-Islâm`da Icra (Yürütme): Bir devlet veya toprak parçasının müslüman bir hükümet tarafından Islâmî esaslara göre yönetilmesi halinde burası dâru`l-Islâm olur. Aksi takdirde, bir devlet veya ülke, Islâm`ı, bir din ve bir akide olarak kabul etmeyen hükümetler tarafından gayr-i Islâmî esaslarla yönetilmesi halinde, orasıdâru`l-Islâm olamaz.

  Dâru`l-Islâm`da Yargı:

  Islâm toplumunda insanlar arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda hakem, Allah ve Resûlüdür.

  "Bir konuda ihtilâfa düştüğünüz zaman onu Allah`a ve Rasûlüne döndürünüz (onu hakem yapınız)." (en-Nisâ, 4/59). Ilâhî emir gereği, müslüman olsun veya olmasın, Islâm devletinin vatandaşları arasında meydana gelen ve yargılamayı gerektiren anlaşmazlıklarda Islâm hukuku uygulanır. Vatandaşların gerek birbirleriyle ve gerekse devletle olan ilişkilerinde Islâm hukukuna göre yargılandıkları ve yargılamada yalnız ve yalnız Islam hukukunun geçerli olduğu yer, dâru`l-Islâm`dır.

  Dâru`l-İslam`ın Dâru`l-Harb`e Dönüşmesi:

  Islâm devletinin ayakta durabilmesi ve gerçek "Islâmî devlet" olma özelliğini taşıyabilmesi için, belirli bir toprağının, ona bağlı halkının ve siyasî iktidarının olması gerekir. Bu üç özellikten biri olmadığı takdirde Islâmî devlet olma özelliğini kaybeder. Belli bir toprağı ve sınırları belirlenmiş bir ülkesi olmadıkça Islâm devleti adını alamaz. Devletin, Islâm`ın devlet şeklini kabul eden sakınleri olmalı ve sakınlerin siyasî otoriteyi tanımaları, devletin de sakınlerini iç ve dış düşmanlarına karşı koruma imkânı bulunmalıdır. Islâm hukukuna göre bir ülkenin Islâmî ülke olmaktan çıkması, ancak ülke topraklarının bir parçasının düşman işgalıne uğraması; Islâm devletinin tümünün veya bir bölgeşinin irtidat etmesi veya zımmîlerin, bulundukları bölgede isyan edip Islam devletinin otoritesini kabul etmemeleriyle olur. (Bilmen, a.g.e., III, 370; Özel, 96-97).

  Bu gibi durumlarda Islam devletinin siyasî iktidarının sona erip yerine Allah`ın otoritesini tanımayan kimselerin hakimiyeti ellerine geçirmesi ve tâğutî hükümlerle hükmetmesiyle ülke, dâru`l-harb`e dönüşür. Küfür ahkâmının yürürlükte olması, bunun açık ve yaygın olması müslüman kadılarının hiçbir fonksiyon icra etmemeleriyle orası dâru`l-harp olur. Bu görüşü ileri süren Imam Ebu Yusuf ve Muhammed`e göre; Islâmî hükümlerin uygulandığı bölgeye ihtilâfsızca dâru`l-Islâm dendiğine göre, küfür hükümlerinin uygulanıp Islâmî hükümlere son verildiği bölgeye de darü`l-harp adı verilmelidir ve bunun dışında bir şarta gerek yoktur. Imam Ahmed b. Hanbel ve Imam Mâlik de bu konuda aynı görüştedirler. (Özel, a.g.e., 9 vd.) Gerçekten nitelik açısından bu iki ülke arasını ayıranve her birine ayrı özellik ve isim veren ölçüler, yönetim ve hükümet şeklıdır. Bir ülkenin, Islâmî veya gayr-i Islâmî oluşunun tek delili orada İslam`ın mı yoksa küfrün mü otoriteşinin sözkonusu olduğudur.

  Islâm hukukçularının bazıları ise; "ülke, Islâmî hükümlerin uygulanmasıyla dâru`l-Islâm olduğuna göre, orada Islâmî ahkâm ve eserlerden bir şeyler olduğu müddetçe orasıdâru`l-Islâm`dır. Hattâ müslümanlar dâru`l-Islâm`daki siyâsî otoritelerini kaybetseler bile Islam ahkâmından bir eser kaldığı müddetçe orasıdâru`l-harb`e dönüşmez" kanaatini savunmuşlardır. Ancak daha evvel dâru`l-Islâm olup da sonraları isyan veya irtidat etmekle Islâm`dan uzaklaşırsa ve bu bölge dâru`l-harb`e bitişik olursa orasıdâru`l-Islâm olmaktan çıkıp dâru`l harb olur.

  Ebû Hanife`nin diğer bir görüşüne göre de, bir ülkenin Islâm veya küfür ülkesi olması bizzat Islâm veya küfrün kendisinin hakim olmasıyla ilgili değildir. Burada, "emniyet" ve "korku" sözkonusudur. Eğer bir yerde mutlak anlamıyla müslümanlar güven içinde, kafirler de korku içinde iseler orasıdâru`l-Islâm`dır. Ama durum bunun tersine ise, yani müslümanlar inanç ve ibadetlerini Allah`ın emrettiği şekilde icra etmekten korkuyorlarsa orasıdâru`l-harb`tir. Aynı şekilde, bu emniyet o bölgenin dâru`l harb`e bitişik olmasıyla ortadan kalkar ve o bölgede müslüman kimseler yaşasa bile orasıdâru`l-harb`tir.

  Şafiî fakihlere göre ise, bir ülke müslümanların eline geçer ve orasıkısa bir müddet de olsa müslümanların otoritesi altına girerse, oraşiartık ebediyyen müslümanlarındır ve sonuna kadar dâru`l-Islâm kalacaktır. Bu ictihâdî görüşle Şafiîler, meseleye ayrı bir noktadan bakmaktadırlar. Müslümanların olan yerler, düşman tarafından işgal edilse bile, orasının yine dâru`l-Islâm olduğu ve buraların tekrar küfür otoritesinden kurtarılmaları gerektiği ileri sürülür. Ayrıca kâfir düşman kuvvetlerinin müslümanların mallarını ve ülkesini işgal ettiklerinden dolayı aralarında harp ortamı doğmuş demektir. Dâru`l-Islâm`ı tekrar geri almak ve düşman istilasından kurtarmak için onlarla savaşmak vacipolmuş oluyor. Bu görüş, cihat anlayışını sürekli ve zinde tutmaktadır.

  Şafiîlerin dışında kalanların görüşleri, müslümanların otoriteşinin olmadığı yere dâru`l-Islâm denmeyeceği anlayışını; Şafiîlerin görüşü ise, Islâm ülkesini istilâ eden küfür kuvvetleriyle savaşmanın bilincini müslümanlara kazandırmaktadır.

  Dâru`l-İslam`ın dâru`l-harb`e dönüşmesi ile bu bölge, Islâm devletinin otoritesinden çıkmış ve kâfir bir yönetimin altına girmiş demektir. Düşman istilasına uğramış bir bölgeyi kurtarmak için yapılacak bir savaşta, normal şartlarda Islâm harp hukuku uygulanır. Şayet bu bölge düşman istilasına değil de bir iç ayaklanma ile mürtedlerin istilasına uğramışsa; fukaha arasında statüsünde ufak tefek değişikliklerin olması sözkonusu edilmişse de netice itibariyle orasıdâru`l harb`tir. Çünkü orada Islâm hükümleri değil de, küfür hükümleri uygulanmakta ve Islâmî hükümlere hayat hakkıtanınmamaktadır. Dâru`r-ridde* ile savaşılıp orası tekrar ele geçirildiğinde Islâm`a dönenler özgürdürler. Dönmeyenler esir alınamaz, hemen öldürülür. Malları yeni fethedilen dâru`l-harb gibi işlem görür; Humus`*u, Beytü`l-Mal`*e aktarılıp geri kalanı muhariplere dağıtılır. Daru`r-ridde ile asla sulh yapılmaz, savaş yapılır. Ancak daru`l-harb ehli ile sulh yapılabilir. (Mâverdî, Ahkâmü`s-Sultaniyye, Çev: Ali Şafak, Istanbul 1976, 63 vd).

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat