• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Dârul-islâmın dârul-harbe dönüsmesi


  DÂRU`L-İSLÂM`IN DÂRU`L-HARB`E DÖNÜŞMESİ

  İslâm devletinin ayakta durabilmesi ve gerçek "İslâmî devlet" olma özelliğini taşıyabilmesi için, belirli bir toprağının, ona bağlı halkının ve siyasî iktidarının olması gerekir. Bu üç özellikten biri olmadığı takdirde İslâmî devlet olma özelliğini kaybeder. Belli bir toprağı ve sınırları belirlenmiş bir ülkesi olmadıkça İslâm devleti adını alamaz. Devletin, İslâm`ın devlet şeklini kabul eden sakinleri olmalı ve sakinlerin siyasî otoriteyi tanımaları, devletin de sakinlerini iç ve dış düşmanlarına karşı koruma imkânı bulunmalıdır. İslâm hukukuna göre bir ülkenin İslâmî ülke olmaktan çıkması, ancak ülke topraklarının bir parçasının düşman işgaline uğraması; İslâm devletinin tümünün veya bir bölgesinin irtidat etmesi veya zımmîlerin, bulundukları bölgede isyan edip İslam devletinin otoritesini kabul etmemeleriyle olur. (Bilmen, a.g.e., III, 370; Özel, 96-97).

  Bu gibi durumlarda İslam devletinin siyasî iktidarının sona erip yerine Allah`ın otoritesini tanımayan kimselerin hakimiyeti ellerine geçirmesi ve tâğutî hükümlerle hükmetmesiyle ülke, dâru`l-harb`e dönüşür. Küfür ahkâmının yürürlükte olması, bunun açık ve yaygın olması müslüman kadılarının hiçbir fonksiyon icra etmemeleriyle orası dâru`l-harp olur. Bu görüşü ileri süren İmam Ebu Yusuf ve Muhammed`e göre; İslâmî hükümlerin uygulandığı bölgeye ihtilâfsızca dâru`l-İslâm dendiğine göre, küfür hükümlerinin uygulanıp İslâmî hükümlere son verildiği bölgeye de darü`l-harp adı verilmelidir ve bunun dışında bir şarta gerek yoktur. İmam Ahmed b. Hanbel ve İmam Mâlik de bu konuda aynı görüştedirler. (Özel, a.g.e., 9 vd.) Gerçekten nitelik açısından bu iki ülke arasını ayıran ve her birine ayrı özellik ve isim veren ölçüler, yönetim ve hükümet şeklidir. Bir ülkenin, İslâmî veya gayr-i İslâmî oluşunun tek delili orada İslâm`ın mı yoksa küfrün mü otoriteşinin sözkonusu olduğudur.

  İslâm hukukçularının bazıları ise; "ülke, İslâmî hükümlerin uygulanmasıyla dâru`l-İslâm olduğuna göre, orada İslâmî ahkâm ve eserlerden bir şeyler olduğu müddetçe orası dâru`l-İslâm`dır. Hattâ müslümanlar dâru`l-İslâm`daki siyâsî otoritelerini kaybetseler bile İslam ahkâmından bir eser kaldığı müddetçe orası dâru`l-harb`e dönüşmez" kanaatini savunmuşlardır. Ancak daha evvel dâru`l-İslâm olup da sonraları isyan veya irtidat etmekle İslâm`dan uzaklaşırsa ve bu bölge dâru`l-harb`e bitişik olursa orası dâru`l-İslâm olmaktan çıkıp dâru`l harb olur.

  Ebû Hanife`nin diğer bir görüşüne göre de, bir ülkenin İslâm veya küfür ülkesi olması bizzat İslâm veya küfrün kendisinin hakim olmasıyla ilgili değildir. Burada, "emniyet" ve "korku" sözkonusudur. Eğer bir yerde mutlak anlamıyla müslümanlar güven içinde, kafirler de korku içinde iseler orası dâru`l-İslâm`dır. Ama durum bunun tersine ise, yani müslümanlar inanç ve ibadetlerini Allah`ın emrettiği şekilde icra etmekten korkuyorlarsa orası dâru`l-harb`tir. Aynı şekilde, bu emniyet o bölgenin dâru`l harb`e bitişik olmasıyla ortadan kalkar ve o bölgede müslüman kimseler yaşasa bile orası dâru`l-harb`tir.

  Şafiî fakihlere göre ise, bir ülke müslümanların eline geçer ve orası kısa bir müddet de olsa müslümanların otoritesi altına girerse, orası artık ebediyyen müslümanlarındır ve sonuna kadar dâru`l-İslâm kalacaktır. Bu ictihâdî görüşle Şafiîler, meseleye ayrı bir noktadan bakmaktadırlar. Müslümanların olan yerler, düşman tarafından işgal edilse bile, orasının yine dâru`l-İslâm olduğu ve buraların tekrar küfür otoritesinden kurtarılmaları gerektiği ileri sürülür. Ayrıca kâfir düşman kuvvetlerinin müslümanların mallarını ve ülkesini işgal ettiklerinden dolayı aralarında harp ortamı doğmuş demektir. Dâru`l-İslâm`ı tekrar geri almak ve düşman istilasından kurtarmak için onlarla savaşmak vacip olmuş oluyor. Bu görüş, cihat anlayışını sürekli ve zinde tutmaktadır.

  Şafiîlerin dışında kalanların görüşleri, müslümanların otoritesinin olmadığı yere dâru`l-İslâm denmeyeceği anlayışını; Şafiîlerin görüşü ise, İslâm ülkesini istilâ eden küfür kuvvetleriyle savaşmanın bilincini müslümanlara kazandırmaktadır.

  Dâru`l-İslâm`ın dâru`l-harb`e dönüşmesi ile bu bölge, İslâm devletinin otoritesinden çıkmış ve kâfir bir yönetimin altına girmiş demektir. Düşman istilasına uğramış bir bölgeyi kurtarmak için yapılacak bir savaşta, normal şartlarda İslâm harp hukuku uygulanır. Şayet bu bölge düşman istilasına değil de bir iç ayaklanma ile mürtedlerin istilasına uğramışsa; fukaha arasında statüsünde ufak tefek değişikliklerin olması sözkonusu edilmişse de netice itibariyle orası dâru`l harb`tir. Çünkü orada İslâm hükümleri değil de, küfür hükümleri uygulanmakta ve İslâmî hükümlere hayat hakkı tanınmamaktadır. Dâru`r-ridde* ile savaşılıp orası tekrar ele geçirildiğinde İslâm`a dönenler özgürdürler. Dönmeyenler esir alınamaz, hemen öldürülür. Malları yeni fethedilen dâru`l-harb gibi işlem görür; Humus`*u, Beytü`l-Mal`*e aktarılıp geri kalanı muhariplere dağıtılır. Daru`r-ridde ile asla sulh yapılmaz, savaş yapılır. Ancak daru`l-harb ehli ile sulh yapılabilir. (Mâverdî, Ahkâmü`s-Sultaniyye, Çev: Ali Şafak, İstanbul 1976, 63 vd).

   

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat