Tenzîhen mekruh ne demektir? Helâle yakın mekruh nedir?

Allah Teâlâ’nın ve Resûlü’nün koyduğu yasağın, kesin ve bağlayıcı nitelikte olmaması halinde, fiil “tenzîhen mekruh” adını alır.

Şâriin mükelleften bir şeyi yapmamasını, uzak durmasını mecbur kılmayarak talep ettiği şeydir. Savaş sırasında ihtiyaç olması sebebiyle at etini yemek, pençeli, yırtıcı kuşların içtikleri sudan abdest almak bu nevi mekruha girer. Tenzîhen mekruhun hükmü: Böyle bir mekruhu işleyen kişinin fiili evlâ ve efdal olana aykırı ise de fâilinin kınanmayıp ve zemmolunmayıp cezalandırılmayacağıdır (Abdulkerim Zeydan, el- Vecîz, Bağdad 1405/1985,; Vehbe ez-Zühaylî, Usûlu`l-fıkhi`l-İslâmî, Dımaşk 1406/1986, II 86).

Cumhur kat`îlik ve zannîlik bakımından delile bakmaksızın fiilden yüz çevirme talebinin mahiyet ve tabiatını dikkate alarak, mecburiyet ifade ediyorsa haram; mecbûriyet ifade etmiyorsa mekruh demişlerdir ki, Hanefilere göre bu tenzîhen mekruhtur (Zeydan, a.g.e., 46).

Wholesale B2B Marketplaces

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces