Yasin Suresi, Yasin suresinin anlamı ve tefsiri ile Türkçe ve Arapça okunuşu

Yasin Suresi Dinle

Web Taraycınız bu özelliği desteklemiyor

Yasin Suresi Oku

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

 1. 1. Yâsîn
 2. 2. Vel Kur’ân-il hakîm
 3. 3. İnneke leminel murselîn
 4. 4. Alâ sırâtin mustakîm
 5. 5. Tenzîlel azîzirrahîm
 6. 6. Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn
 7. 7. Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn
 8. 8. İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn
 9. 9. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn
 10. 10. Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn
 11. 11. innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm
 12. 12. İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn
 13. 13. Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn
 14. 14. İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn
 15. 15. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn
 16. 16. Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn
 17. 17. Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn
 18. 18. Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm
 19. 19. Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn
 20. 20. Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn
 21. 21. İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn
 22. 22. Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn
 23. 23. Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn
 24. 24. İnnî izen lefî dalâlin mubîn
 25. 25. İnnî âmentu birabbikum fesmeûn
 26. 26. Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn
 27. 27. Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn
 28. 28. Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn
 29. 29. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn
 30. 30. Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
 31. 31. Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn
 32. 32. Ve in kullun lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn
 33. 33. Ve âyetun lehumul ardul meytetu ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhu ye’kulûn
 34. 34. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîliv ve a’nâb ve feccernâ fîha minel uyûn
 35. 35. Liye’kulû min semerihî vemâ amilethu eydîhim efelâ yeşkurûn
 36. 36. Subhânnellezî halekal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn
 37. 37. Ve âyetun lehumulleylu neslehu minhunnehâre fe izâhum muzlimûn
 38. 38. Veşşemsu tecrî limustekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm
 39. 39. Velkamere kaddernâhu menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm
 40. 40. Leşşemsû yenbegî lehâ en tudrikel kamere velelleylu sâbikunnehâr ve kullun fî felekin yesbehûn
 41. 41. Ve âyetul lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhûn
 42. 42. Ve halâknâ lehum min mislihî mâ yarkebûn
 43. 43. Ve in neşe’ nugrıkhum felâ sarîha lehum velâhum yunkazûn
 44. 44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn
 45. 45. Ve izâ kîle lehumuttekû mâ beyne eydîkum vemâ halfekum leallekum turhamûn
 46. 46. Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn
 47. 47. Ve izâ kîle lehum enfikû mim mâ rezakakumullâhu, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut’ımu menlev yeşâullâhu et’ameh, in entum illâ fî dalâlin mubîn
 48. 48. Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn
 49. 49. Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzuhum vehum yehissimûn
 50. 50. Felâ yestetîûne tavsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn
 51. 51. Ve nufiha fîssûri feizâhum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
 52. 52. Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânu ve sadekal murselûn
 53. 53. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hum cemî’un ledeynâ muhdarûn
 54. 54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şeyen velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melûn
 55. 55. İnne ashâbel cennetil yevme fîşuğulin fâkihûn
 56. 56. Hum ve ezvâcuhum fî zılâlin alel erâiki muttekiûn
 57. 57. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn
 58. 58. Selâmun kavlen min rabbin rahîm
 59. 59. Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimûn
 60. 60. Elem a’hed ileykum yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytân innehû lekum aduvvun mubîn
 61. 61. Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm
 62. 62. Ve lekad edalle minkum cibillen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn
 63. 63. Hâzihî cehennemulletî kuntum tûadûn
 64. 64. lslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn
 65. 65. Elyevme nahtimu alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânû yeksibûn
 66. 66. Velev neşâu letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yubsirûn
 67. 67. Velev neşâu lemesahnâhum alâ mekânetihim femestetâû mudıyyev velâ yerciûn
 68. 68. Ve men nuammirhu nunekkishu filhalkı, efelâ ya’kilûn
 69. 69. Ve mâ allemnâhuşşi’ra vemâ yenbegî leh in huve illâ zikrun ve kur’ânun mubîn
 70. 70. Liyunzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alel kâfirîn
 71. 71. Evelem yerav ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydîna en âmen fehum lehâ mâlikûn
 72. 72. Ve zellelnâhâ lehum feminhâ rekûbuhum ve minhâ ye’kulûn
 73. 73. Ve lehum fîhâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurûn
 74. 74. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn
 75. 75. Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn
 76. 76. Felâ yahzunke kavluhum. İnnâ na’lemu mâ yusirrûne vemâ yu’linûn
 77. 77. Evelem yeral insânu ennâ halaknâhu min nutfetin feizâ huve hasîmun mubîn
 78. 78. Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm
 79. 79. Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah ve huve bikulli halkın alîm
 80. 80. Ellezî ceale lekum mineşşeceril ahdari nâren feizâ entum minhu tûkidûn
 81. 81. Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ ey yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm
 82. 82. İnnema emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kun, feyekûn
 83. 83. Fesubhanellezî biyedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces